CENTRUM FUNKČNÍ ORGANIZACE BUŇKY
Hlavní strana - Cíle projektu - Týmy - Vymezení činnosti - Kontakty - Rada centra - Výsledky

Stanovení výzkumných cílů Centra základního výzkumu pro období 5 let
Na základě vědeckého zaměření Centra jsou hlavní cíle tohoto projektu následující:

1. Zjistit úlohu jaderného aktinu a myosinu v genové expresi

2. Zjistit úlohu PML domén jádra v buněčném stárnutí

3. Identifikovat a charakterizovat proteiny gama-tubulinových komplexů a objasnit jejich roli v mimo-centrosomální nukleaci mikrotubulů a v organizaci acentrozomálního mitotického aparátu.

4. Objasnit roli gama-tubulinu a dalších vybraných proteinů interagujících s plus konci mikrotubulů při určování polarity v průběhu růstu a dělení buněk, zjistit úlohu signalizačních molekul ( MAP kináz PDK1 a fosfolipáz) v těchto interakcích.

5. Ověřit hypotézu, že protein tyrozin kinázy hrají regulační úlohu při interakcích gama-tubulinu s dalšími komponentami cytoskeletu.

6. Identifikovat a funkčně charakterizovat některé nové komponenty organizačních center mikrotubulů a objasnit molekulární interakce, které zajišťují asociaci tubulinových forem s membránovými strukturami buňky.

7. Objasnit mechanismus dopravování („trafficking“) integrálních bílkovin do plazmatické membrány.

8. Objasnit podíl cytoskeletálních interakcí eIF3 translačního komplexu na lokalizované translaci a dynamice stresových granulí.

9. Objasnit funkci komplexu Isw2-Itc1, který remoduluje chromatin, v průběhu buněčného cyklu a při reakci na stres.

10. Určit topologii proteinů v biologických membránách pomocí selektivního značení a zesítění transmembránových domén proteinů s využitím fotoaktivních sond, fotoaktivních síťovacích činidel a hmotnostní spektrometrie.

11. Vyvinout metodiku pro charakterizaci vysokomolekulárních komplexů metodami hmotnostní spektrometrie a to s použitím elektrospreje na iontovém cyklotronu.

12. Identifikovat endocytickou dráhu používanou polyomaviry pro dopravu jejich genomů do buněčného jádra a porozumět úloze cytoskeletu v pohybu polyomavirů.

13. Pochopit obranné buněčné mechanismy, kterými jsou virové částice sváděny na degradační dráhy.

14. Identifikovat změny v architektuře buněčného jádra v průběhu polyomavirové infekce, porozumět mechanismu morfogenese virionů a identifikovat buněčné funkce, které se tohoto procesu účastní.