CENTRUM FUNKČNÍ ORGANIZACE BUŇKY
Hlavní strana - Cíle projektu - Týmy - Vymezení činnosti - Kontakty - Rada centra - Výsledky

Jmený seznam:
RNDr. Pavel Dráber, CSc. ÚMG AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. PřF UK, Praha
Ing. Jiří Hašek, CSc. MBÚ AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. ÚMG AV ČR, Praha
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. Biologický ústav LF MU, Brno
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. 3. LF UK, Praha
Prof. Pavel Kovařík, PhD. Vienna Biocenter, Institute of Microbiology and Genetics
Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. ÚŽFG AV ČR
Ing. Jana Nebesářová, CSc. Parazitologický ústav AV ČR
Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. VŠCHT FPBT
Prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc. Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. ÚHKT, Praha
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, Csc. Biologický ústav LF MU, Brno
RNDr. Jiří Velemínský DrSc. ÚEB AV ČR, Praha
MUDr. Vladimír Viklický, CSc. ÚMG AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. PřF UK, Katedra genetiky a mikrobiologie


Statut Rady centra:
Článek 1
Úvodní ustanovení

Radu Centra funkční organizace buňky (dále jen „Rada“) zřizují společně příjemci projektu jako poradní orgán pro řízení Centra.

Článek 2
Složení Rady

1. Rada má 17 členů včetně předsedy, který je totožný s řešitelem-koordinátorem.
2. Funkční období členů Rady je pětileté.
3.Členy Rady navržené v návrhu projektu schvaluje poskytovatel (MŠMT). V souladu s podmínkami vyhlášení programu tvoří nadpoloviční většinu Rady zástupci z pracovišť která se nepodílejí na činnosti centra.
4. Členy Rady centra jsou řešitelé zastupující každého příjemce.
5. Členství v Radě je nezastupitelné.
6. V případě, že některý z členů Rady nebude moci po dobu nejméně šesti měsíců vykonávat svoji funkci a se souhlasem většiny členů Rady, může předseda Rady navrhnout příjemcům a poskytovateli odvolání člena Rady a jmenování nového člena.

Článek 3
Řízení Rady

1. Rada pracuje nezávisle a samostatně.
2. Činnost Rady řídí její předseda,. Místopředsedu zvolí Rada na svém prvním jednání.
3. Rada se při jednání tímto Statutem a Jednacím řádem Rady.
4. Statut a Jednací řád Rady schvaluje poskytovatel státní dotace projektu a příjemci.

Článek 4
Působnost

1. Rada usměrňuje činnost Centra a dohlíží na veškeré aspekty jeho činnosti, zejména na plnění cílů stanovených v projektu.
2. Rada předkládá jednou za rok příjemcům dotace zprávu o své činnosti.

Článek 5
Náklady na činnost Rady

1. Nezbytné náklady na činnost Rady jsou hrazeny vykonavatelem-koordinátorem z prostředků projektu.
2. Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem zahájení schváleného projektu


Jednací řád Rady Centra:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady Centra funkční organizace buňky (dále jen Centrum) upravuje jednání Rady Centra (dále jen Rady) a je pro její členy závazný.

Článek 2
Jednání Rady

1. Jednání Rady se konají nejméně jednou do roka.
2. Jednání Rady se konají buď v budově příjemce S1, nebo na jiném vhodném místě, na kterém se členové Rady dohodnou.
3. Termíny a místa jednání jsou stanoveny předsedou Rady.
4. Případné změny termínu a místa jednání oznámí předseda Rady všem členům nejpozději 14 dnů před termínem jednání a zároveň sdělí nový termín, popřípadě i místo jednání.
5. Mimořádné jednání Rady se koná na žádost jedné třetiny členů Rady, a to do 14 dnů po předání žádosti předsedovi Rady. Mimořádné jednání může svolat i předseda Rady. Pozvánka musí být doručena členům minimálně 10 dnů před jednáním.
6. Jednání Rady se mohou zúčastnit hosté pozvaní členy Rady po předchozí dohodě s předsedou Rady.

Článek 3
Průběh jednání Rady

1. Jednání řídí předseda Rady. V nepřítomnost předsedy řídí jednání místopředseda nebo jiný pověřený člen Rady.
2. Rada je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
3. Po projednání programu přijímá Rada usnesení. Navržené usnesení se považuje za přijaté, pokud některý člen Rady nepožádá o hlasování o usnesení.
4. Pokud se o návrhu usnesení hlasuje, je přijato, jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Přítomní hosté nehlasují.
5. Z průběhu jednání se pořizuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá pověřený člen Rady. Součástí zápisu jsou i přijatá usnesení. Zápis schvaluje předsedající jednání. Zápis musí být rozeslán spolu s podklady na následující jednání Rady. Připomínky k zápisu se projednávají na začátku následujícího jednání.
6. Členové Rady a další případní účastníci jednání jsou vázáni mlčenlivostí o obsahu materiálů pro jednání a o průběhu jednání.

Článek 4
Informace o činnosti Rady

Schválené zápisy jsou archivovány předsedou rady a jsou na požádání k dispozici poskytovateli dotace a oprávněným zástupcům zakladatelských institucí.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád Rady nabývá na účinnosti dnem schválení poskytovatelem (MŠMT).
2. Změny a doplňky Jednacího řádu Rady podléhají schválení příjemci a poskytovatelem.