Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně
Teoretický kurz pořádá Československá mikroskopická společnost
 a ÚMG AV ČR
, v.v.i.

Praha, úterý 27. listopadu 2012

Organizátoři:
Prof. P. Hozák (CSMS a ÚMG;
hozak@img.cas.cz)

 

Místo konání:
posluchárná v přízemí nové budovy Ústavu molekulární genetiky, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
(spojení: od M. Budějovická před poliklinikou autobusem 193 na konečnou)

Účastnický poplatek (zahrnuje oběd a občerstvení o přestávkách):

400 Kč pro akademickou sféru - členy CSMS
500 Kč pro akademickou sféru - nečleny CSMS
1000 Kč pro neakademickou sféru


informace a přihlášky: p. Lenka Pišlová,
lab25secretary@img.cas.cz, tel./fax 241 062 289


picturepml

Program
čas téma a přednášející anotace
8:00 - 9:00 Registrace -
9:00 - 9:15 Úvod - Hozák -
9:15 - 10:00 Principy fluorescenční mikroskopie a konstrukce mikroskopů – Hozák Základní pojmy: antigen, fluorochrom, excitační a emisní spektra. Schéma imunoznačení. Konstrukce fluorescenčního mikroskopu: konvenční, konfokální jedno- a vícefotonový, filtry, bloky. Výběr odpovídající metody
10:10 - 10:55 Protilátky  - Rohožková

Teorie: typy, původ, třídy. Praktické rady: čistota, dostupnost a vhodnost pro IFM, skladování, ředění.
10:55 - 11:25 Přestávka -
11:25 - 12:10 Firemní odborné prezentace
Living Colours: Představte si ideální experiment (Jiří Vašák, KRD)

Novinky z oblasti mikroskopie: TissueGnostics and CellCelector (Lenka Kasalová, BioTech)
12:20 - 13:05 Histochemie v procházejícím světle – Jirásek Fixace tkání pro imunohistochemii, protokoly a příprava tkání proimunohistochemii, metodické problémy a jejich řešení
13:05 - 13:55 Oběd zajištěno na místě
13:55 - 14:40 Fluorescenční imunohistochemie – Jirásek Typy a vliv fixací, kryořezy, protokoly a příprava tkání pro fluorescenční imunohistochemii, kontrolní preparáty, metodické problémy a jejich řešení, demonstrace probíraných metod na konkrétních příkladech
14:50 - 15:35 Imunofluorescence na tkáňových kulturách a techniky barvení pozadí, nově zaváděné postupy – Hozák Základní postupy imunofluorescence při práci s kulturami. Vliv fixace na značení. Techniky barvení pozadí – DNA, celé buňky, barvení živých buněk. Diskutovány budou vznikající progresivní techniky imunodetekce (tetracysteinové značky, fotokonverze, korelační světelná a elektronová mikroskopie)
15:45 - 16:30 Digitální fotodokumentace – Benada Základní charakteristiky digitálních obrazových souborů. Práce s obrázky – úpravy beze ztráty kvality, příprava do publikace.
16:30 - 17:00 Závěrečná diskuse

Sponzoruje:s

Přednášející:

RNDr. Oldřich BENADA, CSc.:

Vede skupinu elektronové mikroskopie MBÚ AV ČR. Obecně se zabývá se elektronovou mikroskopií v mikrobiologii (TEM, SEM, STEM) a specializuje se na makromolekuly a makromolekulární komplexy. Publikoval přes čtyřicet originálních článků včetně časopisů EMBO Journal, Molecular Human Genetics, Microscopy Research and Technique. Je členem výboru Československé mikroskopické společnosti.
Další informace: http://www.biomed.cas.cz/mbu/
Kontakt: benada@biomed.cas.czProf. RNDr. Pavel HOZÁK, DrSc.:
vede Oddělení biologie buněčného jádra ÚMG AV ČR, přednáší na Universitě Karlově. Zabývá se zejména biologií buněčného jádra, regulací genové exprese a vývojem nových mikroskopických technik. Publikoval více než šedesát originálních článků včetně časopisů Cell, Science, Nature Cell Biology. Je předsedou Československé mikroskopické společnosti, předsedou evropské  Society for Histochemistry a členem výboru European Microscopy Society.
Další informace: http://nucleus.img.cas.cz
Kontakt: hozak@img.cas.cz
As. MUDr. Tomáš JIRÁSEK, Ph.D.:

odborný asistent Ústavu patologie 3. lékařské fakulty UK a FNKV. Věnuje se problematice imunohistologie, fluorescenční a konfokální mikroskopie především v oblasti neuroendokrinní diferenciace a patologie trávicího traktu.
Kontakt: tjirasek@fnkv.cz


Mgr. Jana Rohožková, Ph.D.:

Postdoktorální pracovník Oddělení buněčného jádra ÚMG AV ČR. Zabývá se molekulárními mechanismy chromozomální dynamiky savčí meiozy. Po dobu doktorského studia studovala proteomiku RNA virů. Pracovala ve virologické laboratoři, kde se podílela na imunizaci a přípravě králičích polyklonálních protilátek.
Kontakt:
jana.rohozkova@img.cas.cz